KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile İkinci el gelinlikçim (birlikte ‘’www.ikincielgelinlikcim.com’’ olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, www.ikincielgelinlikcim.com ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve/veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve www.ikincielgelinlikcim.com’nin anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır:

İkinci el gelinlikçime ait internet sitesi veya uygulama (birlikte ‘’İkinci el gelinlikçim Platformu’’) üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz üyelikler ve sohbet ve/veya mesajlaşma içerikleri dahil tüm ziyaretleriniz vasıtasıyla,

İkinci el gelinlikçim Platformu üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ön fiyatlandırma ve randevu süreçlerinde yazılı olarak verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla,

Kredi başvuru süreçlerine ilişkin olarak İkinci el gelinlikçim Platformu üzerinden doldurmuş olduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,

Gelinlik Satışı yapılan mağazalara ziyaretleriniz esnasında sözlü ve/veya yazılı olarak verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla,

Alım ve satım işlemleri esnasında sözlü ya da yazılı olarak veyahut çeşitli belgeler vasıtasıyla noter huzurunda verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla,

Çağrı Merkezi’ne sözlü olarak ya da Müşteri Hizmetleri e-posta adresine yazılı olarak iletilen talep ve şikâyetler vasıtasıyla,

İkinci el gelinlikçim merkezleri içerisinde yer alan güvenlik kamera sistemi vasıtasıyla,

İkinci el gelinlikçim müşterilerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde ve anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4’te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde İkinci el gelinlikçim tarafından işlenmektedir:

Müşterilerin İkinci el gelinlikçim Platformu üzerinden üyeliklerinin sağlanması,yürütülmesi (giriş yapılması faaliyeti de dahil olmak üzere) ve temin edilen bilgilerin doğrulamasının yapılması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi (telefon numarası dahil olmak üzere), işlem güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi (müşterinin görüntüleri dahil olmak üzere), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Müşterilerin İkinci el gelinlikçim Platformu’nda bulunan ürünlerinin satılmasına/listelenmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve vitrin ilan veya öne çıkarma özelliklerinin satışının yapılması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi (telefon numarası dahil olmak üzere), müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilerin gerçekleştirdiği ürün alım işlemi sonrası kargo faturası kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

İkinci el gelinlikçim Platformu üzerinden araç alım satım işlemlerine ilişkin ön fiyatlandırma teklifi alma ve ekspertiz hizmeti randevu süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi (telefon numarası dahil olmak üzere), müşteri işlem bilgileri, araç bilgileri, işlem güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Müşterilerin İkinci el gelinlikçime satmak istediği araçların TSE ekspertiz hizmeti süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgileri, araç bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Müşterilerin ürünlerinin İkinci el gelinlikçim tarafından satın alınması süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finans bilgisi, müşteri işlem bilgisi, hukuki işlem bilgisi, araç bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Müşterilerin İkinci el gelinlikçime ait araçları satın alması süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finans bilgisi, müşteri işlem bilgisi, hukuki işlem bilgisi, araç bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması)

Kredi başvuru süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin İkinci el gelinlikçim çağrı merkezi aracılığıyla bilgilendirilmesi, İkinci el gelinlikçim merkezlerine davet edilmesi ve akabinde müşteri talepleri doğrultusunda ilgili finans kuruluşlarına (finansman şirketleri ve bankalar dahil) yönlendirme yapılması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finans bilgisi, meslek bilgisi, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)

Müşteriler tarafından anlaşmalı finans kuruluşlarından (finansman şirketleri ve bankalar dahil) kredi kullanılarak satın alınacak olan İkinci el gelinlikçime ait araçlara ilişkin kredi süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla finans kuruluşları ile bilgi paylaşılması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finans bilgisi, meslek bilgisi, müşteri işlem bilgisi, araç bilgileri, hukuki işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilere yapılan araç satış veya alım işlemi sonrası e-fatura ya da e-arşiv faturası kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, araç bilgileri), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında memnun kalınmayan araçların değişim ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, araç bilgileri, hukuki işlem bilgisi, finans bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması)

Satış sonrası İkinci el gelinlikçim Platformu’nda, sosyal medya kanallarında (Instagram, Twitter, Youtube vb. dahil olmak üzere), İkinci el gelinlikçim merkezlerinde bulunan çevrimdışı mağaza içi televizyonlarda ya da İkinci el gelinlikçim tarafından gerçekleştirilecek halkla ilişkiler (PR) etkinliklerinde gösterilmek üzere veya İkinci el gelinlikçim iç bilgilendirmesinde kullanılması amacıyla müşteriler ile yapılan fotoğraf ve video çekimleri ve röportaj süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, araç bilgileri, görsel ve işitsel kayıt bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)

Reklam/kampanya/promosyon, ürün pazarlama süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin gönderilmesi (telefon, SMS, MMS, e-posta (matbu veya kişiselleştirilmiş) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)

Pazarlama analiz çalışmaları, alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek matbu ve/veya segmentasyon yolu ile kişiselleştirilmiş pazarlama, her türlü Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) aktiviteleri, satın alınan ürünler dahil Letgo platformu ve/veya araç alım hizmeti ve ekspertiz hizmetleri dahil olmak üzere tüm müşteri süreçleri ile ilgili geri bildirim alınması ve araştırma yapılması amacıyla (müşteri memnuniyet anketleri dahil) her türlü anket ve araştırma süreçlerinin ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, araç bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

Müşterilerin İkinci el gelinlikçim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, İkinci el gelinlikçim merkezlerinin ve sağlanan hizmetlerin değerlendirilmesi, puanlanması ve/veya yazılı incelemelerin sosyal medya platformlarında (Google vb.) yapılması için elektronik ticari ileti (SMS formatında) gönderilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)

Fiziksel mekân güvenliğinin ve işyeri sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında İkinci el gelinlikçim merkezlerinin güvenliğinin sağlanması (fiziksel mekân güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin talep/şikâyetlerinin takibinin sağlanması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi, araç bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, finans bilgisi, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Müşterilerin şikâyet süreçlerinin hukuki platformlarda yürütülmesi kapsamında hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, hukuki işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, meşru menfaat)

Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, müşteri işlem bilgisi, finans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi, hukuki işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi)

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İkinci el gelinlikçim, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (Bölüm 4’te belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan İkinci el gelinlikçim grup şirketlerine, sigorta, güvenlik, yazılım, pazarlama (kullanıcı deneyimi (UX) ve pazar araştırma ajansları dahil), hukuk, ekspertiz, finans (finansman şirketleri ve bankalar dahil), lojistik ve vergi benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık ve destek firmalarına, işbirliği yapılan finansal kuruluşlara, pazarlama amacıyla işbirliği yapılan sosyal medya şirketlerine ve İkinci el gelinlikçim’nin faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, e-fatura, e-arşiv hizmeti sağlanması, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), ve bulut bilişim, yedekleme desteği veren firmalar ve benzeri), hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan İkinci el gelinlikçimden talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Letgo Şirketleri’ne iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca İkinci el gelinlikçime daha önce bildirilen ve İkinci el gelinlikçim’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

İkinci el gelinlikçim başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 5,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu: İkinci el gelinlikçim

Posta adresi: 6003 Sok. No:5 Kat:1 D:1

E- posta adresi: info@ikincielgelinlikcim.com